Αρχική

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Δράσης «Έρευνα για θέματα που σχετίζονται με νεαρούς Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Κύπρο και μελλοντικές προοπτικές».

Η παρούσα Δράση αφορά στη διεξαγωγή έρευνας και μελέτης πάνω στα διάφορα θέματα που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ (μεταξύ 16-35 χρονών) στην Κύπρο, με έμφαση στα προβλήματα/δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες ΥΤΧ καθώς και μελλοντικές προοπτικές που τους προσφέρει η Κύπρος. Μέσα από την έρευνα αναμένεται να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα τα οποία θα προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς και θα οδηγήσουν προς την ανάπτυξη μιας πιο στοχευμένης προσέγγισης ως προς το σχεδιασμό δράσεων ένταξης για νέους μετανάστες ΥΤΧ στην Κύπρο.

Η Δράση « Έρευνα για θέματα που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ στην Κύπρο και μελλοντικές προοπτικές» (Δράση C4, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012) υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλεγγύης (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%)