Για το εργο

Περιγραφή Δράσης

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η μετανάστευση των νεαρών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) προς την Κύπρο αλλά και την Ευρώπη γενικότερα. Αυτοί είτε συνοδευόμενοι από την οικογένειά τους είτε μόνοι τους μεταναστεύουν ψάχνοντας κυρίως καλύτερες ευκαιρίες εργοδότησης, εκπαίδευσης και γενικότερα διαβίωσης.

Η Δράση αναφέρεται στη διεξαγωγή έρευνας και μελέτης πάνω στα διάφορα θέματα που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ στην Κύπρο, όπως για παράδειγμα προβλήματα/δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες ΥΤΧ, καθώς και μελλοντικές προοπτικές που τους προσφέρει ή όχι η κυπριακή κοινωνία.

Στόχος της έρευνα είναι να βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών προς την κατεύθυνση μιας πιο στοχευμένης προσέγγισης ως προς το σχεδιασμό δράσεων ένταξης για νέους ΥΤΧ στην Κύπρο με δείγμα πληθυσμού μεταξύ 16-35 χρονών.

Αντιλαμβανόμενοι ότι η διερεύνηση των θεμάτων που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ στην Κύπρο είναι πολυδιάστατη και πολυσύνθετη, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η δράση αυτή να αποτελείται από ένα συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών μετρήσεων. Συγκεκριμένα, η έρευνα της ομάδας στόχου νεαρών ΥΤΧ αποτελείται από τρία σκέλη: ποσοτική έρευνα με τη διεξαγωγή ερωτηματολογίου αυτοσυμπλήρωσης (τουλάχιστον 1000 άτομα), ποιοτική έρευνα με χρήση εις βάθος συνεντεύξεων (10 συνεντεύξεις) και ποιοτική έρευνα με χρήση διερευνητικών εργαστηρίων (3 διερευνητικά εργαστήρια). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών προς την κατεύθυνση μιας πιο στοχευμένης προσέγγισης ως προς το σχεδιασμό δράσεων ένταξης για νέους ΥΤΧ στην Κύπρο.

Η Δράση « Έρευνα για θέματα που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ στην Κύπρο και μελλοντικές προοπτικές» (Δράση C4, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012) υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλεγγύης (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%)