Αποτελέσματα Έργου

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Ανάπτυξη στοχευμένων εργαλείων έρευνας (ερωτηματολόγιο, ημιδομημένος οδηγός ατομικής συνέντευξης και ημιδομημένος οδηγός ομάδας εστίασης)
  • Συμμετοχή πέραν των 1000 νεαρών Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ), οι οποίοι θα προέρχονται από ένα μεγάλο αριθμό τρίτων χωρών και θα είναι ηλικίας από 16 μέχρι 35 ετών, σε όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες.
  • Συλλογή δεδομένων μέσα από 1000 ερωτηματολόγια, 10 ατομικές συνεντεύξεις και 3 ομάδες εστίασης ανάμεσα σε νεαρούς ΥΤΧ.
  • Διερεύνηση των θεμάτων που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ που διαμένουν στην Κύπρο (προβλήματα/ δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ο ρόλος τους στην κοινωνία, μελλοντικές προοπτικές που τους προσφέρει η κυπριακή κοινωνία).
  • Εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών προς την κατεύθυνση μιας πιο στοχευμένης προσέγγισης ως προς το σχεδιασμό δράσεων ένταξης για νέους μετανάστες ΥΤΧ στην Κύπρο.
  • Καταγραφή και ανάλυση θετικών και αρνητικών παραγόντων που επηρεάζουν τις διάφορες αντιλήψεις των νεαρών ΥΤΧ.
  • Έκθεση ανάλυσης δεδομένων και συμπερασμάτων η οποία θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα των επιστημόνων της ομάδας έργου.
  • Συνοπτικό κείμενο με τα αποτελέσματα της έρευνας για την πιο άμεση παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τους αρμόδιους φορείς.
  • Ενέργειες πληροφόρησης για ενημέρωση της ομάδας στόχου, αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με τη θεματολογία του έργου.
Η Δράση « Έρευνα για θέματα που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ στην Κύπρο και μελλοντικές προοπτικές» (Δράση C4, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012) υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλεγγύης (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%)