Μεθοδολογία Έρευνας

Η Δράση θα ακολουθήσει μεικτή μεθοδολογία (mixed methods) για τη συλλογή δεδομένων, ώστε να μπορέσει η έρευνα να παρουσιάσει μια καθολική εικόνα περί του θέματος, διασφαλίζοντας την τριγωνοποίηση (triangulation) των δεδομένων έτσι ώστε να προκύψουν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Επίσης, γίνεται ανάλυση σφαλμάτων και ελαττωμάτων.

Συγκεκριμένα, η έρευνα θα στηριχθεί σε ένα συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Ερωτηματολόγια –Τα ερωτηματολόγια θα δοθούν σε 1000 άτομα από την ομάδα στόχου.
  • Συνεντεύξεις – Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 10 συνεντεύξεις
  • Διερευνητικά εργαστήρια - 3 διερευνητικά εργαστήρια θα εστιάσουν στην εμβάθυνση στα κυρίως θέματα που θα προκύψουν τόσο από τα ερωτηματολόγια όσο και από τις συνεντεύξεις.
Η Δράση « Έρευνα για θέματα που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ στην Κύπρο και μελλοντικές προοπτικές» (Δράση C4, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ετήσιο Πρόγραμμα 2012) υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Αλληλεγγύης (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%)